Камолов М. Э.

КОНСТИТУТСИЯИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

15.01.2009


КОНСТИТУТСИЯИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

АЗ 6 НОЯБРИ СОЛИ 1994

Мо, халки Точикистон, кисми чудонашавандаи чомеаи чахон буда, худро дар назди наслхои гузашта, хозира ва оянда масъул ва вазифадор дониста, таъмини сохибихтиёрии давлати худ ва рушду камоли онро дарк намуда, озоди ва хуѕкуки шахсро мукаддас шумурда, баробархукуки ва дўстии тамоми миллату халкиятхоро эътироф карда, бунёди чомеаи адолатпарварро вазифаи худ карор дода,
ХАМИН КОНСТИТУТСИЯРО КАБУЛ ВА ЭЪЛОН МЕНАМОЕМ.

БОБИ ЯКУМ. АСОСХОИ СОХТОРИ КОНСТИТУТСИОНИ

Моддаи 1.
Чумхурии Точикистон давлати сохибихтиёр, демократи, хукукбунёд, дуняви ва ягона мебошад.
Точикистон давлати ичтимои буда, барои хар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фарохам меорад. Чумхурии Точикистон ва Точикистон хаммаъноянд

Моддаи 2.
Забони давлатии Точикистон забони точики аст. Забони руси хамчун забони муоширати байни миллатхо амал мекунад.
хамаи миллатхо ва халкиятхое, ки дар худуди чумхури зиндаги мекунанд, хак доранд аз забони модариашон озодона истифода кунанд.

Моддаи 3.
Рамзхои давлатии Точикистон Парчам, Нишон ва Суруди Милли аст.

Моддаи 4.
Пойтахти Точикистон шахри Душанбе аст.

Моддаи 5.
Инсон, хукук ва озодихои он арзиши оли мебошанд.
Хаёт кадр, номус ва дигар іуѕуѕіои фитрии инсон дахлнопазиранд.
Іуѕуѕу озодиіои инсон ва шаірвандро давлат эътироф, риоя ва іифз менамояд.

Моддаи 6.
Дар Тоїикистон халѕ баёнгари соіибихтиёри ва сарчашмаи ягонаи іокимияти давлати буда, онро бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амали мегардонад.
Ифодаи олии бевоситаи іокимияти халѕ раъйпурсии умумихалѕй ва интихобот аст.
Халѕи Тоїикистонро сарфи назар аз миллаташон шаірвандони Тоїикистон ташкил менамоянд.
Іеї як иттиіодияи їамъияти, іизбіои сиёси, гурўіи одамон ва ё фарде іаѕ надорад, ки іокимияти давлатиро љасб намояд.
Гасби іокимият ва ё тасарруфи салоіияти он манъ аст.
Аз номи тамоми халѕи Тоїикистон фаѕат Президент, Маїлиси милли ва Маїлиси намояндагони Маїлиси Олии Їуміурии Тоїикистон дар їаласаи якїояи худ іуѕуѕи сухан гуфтан доранд.

Моддаи 7.
Іудуди Тоїикистон таѕсимнашаванда ва дахлнопазир мебошад.
Тоїикистон аз Вилояти Мухтори Кўіистони Бадахшон, вилоятіо, шаіріо, ноіияіо, шаіракіо ва деіаіо иборат аст.
Соіибихтиёри, истиѕлолият ва тамомияти арзии Тоїикистонро давлат таъмин менамояд. Тарљиб ва амалиёти їудоиандози, ки ягонагии давлатро халалдор мекунад, манъ аст.
Тартиби таъсис ва таљйири воіидіои марзиву маъмуриро ѕонуни конститутсиони танзим менамояд.

Моддаи 8.
Дар Тоїикистон іаёти їамъияти дар асоси равияіои гуногуни сиёси ва мафкурави инкишоф меёбад.
Мафкураи іеї як іизб, иттиіодияи їамъияти, дини, іаракат ва гурўіе наметавонад ба іайси мафкураи давлати эътироф шавад.
Иттиіодияіои їамъиятй ва іизбіои сиёси дар доираи Конститутсия ва ѕонуніо таъсис меёбанд ва амал мекунанд.
Ташкилотіои дини аз давлат їудо буда, ба коріои давлати мудохила карда наметавонанд.
Таъсис ва фаъолияти иттиіодияіои їамъияти ва іизбіои сиёсие, ки нажодпарасти, миллатгарои, хусумат, бадбинии иїтимои ва мазіабиро тарљиб мекунанд ва ё барои бо зўрй сарнагун кардани сохтори конститутсиони ва ташкили гурўііои мусаллаі даъват менамоянд, манъ аст.

Моддаи 9.
Іокимияти давлати дар асоси таїзияи он ба іокимияти ѕонунгузор, иїроия ва суди амали мегардад.

Моддаи 10.
Конститутсияи Тоїикистон эътибори олии іуѕуѕи дорад ва меъёріои он мустаѕиман амал мекунанд. Ѕонуніо ва дигар санадіои іуѕуѕие, ки хилофи Конститутсияанд, эътибори іуѕуѕи надоранд.
Давлат ва іамаи маѕомоти он, шахсони мансабдор, шаірвандон ва иттиіодияіои оніо вазифадоранд Конститутсия ва ѕонуніои їуміуриро риоя ва иїро намоянд.
Санадіои іуѕуѕии байналмилалие, ки Тоїикистон оніоро эътироф кардааст, ѕисми таркибии низоми іуѕуѕии їуміуриро ташкил медиіанд. Агар ѕонуніои їуміури ба санадіои іуѕуѕии байналмилалии эътирофшуда мутобиѕат накунанд, меъёріои санадіои байналмилали амал мекунанд.
Ѕонуніо ва санадіои іуѕуѕии байналмилалие, ки Тоїикистон эътироф кардааст, пас аз интишори расми амал мекунанд.

Моддаи 11.

М.Э.Камолов
Нохияи Чиргатол
ШАГ ВПЕРЁД ДВА ШАГА НАЗАД!