КОНСТИТУТСИЯИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН


КОНСТИТУТСИЯИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

АЗ 6 НОЯБРИ СОЛИ 1994

Мо, халки Точикистон, кисми чудонашавандаи чомеаи чахон буда, худро дар назди наслхои гузашта, хозира ва оянда масъул ва вазифадор дониста, таъмини сохибихтиёрии давлати худ ва рушду камоли онро дарк намуда, озоди ва хуѕкуки шахсро мукаддас шумурда, баробархукуки ва дўстии тамоми миллату халкиятхоро эътироф карда, бунёди чомеаи адолатпарварро вазифаи худ карор дода,
ХАМИН КОНСТИТУТСИЯРО КАБУЛ ВА ЭЪЛОН МЕНАМОЕМ.

БОБИ ЯКУМ. АСОСХОИ СОХТОРИ КОНСТИТУТСИОНИ

Моддаи 1.
Чумхурии Точикистон давлати сохибихтиёр, демократи, хукукбунёд, дуняви ва ягона мебошад.
Точикистон давлати ичтимои буда, барои хар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фарохам меорад. Чумхурии Точикистон ва Точикистон хаммаъноянд

Моддаи 2.
Забони давлатии Точикистон забони точики аст. Забони руси хамчун забони муоширати байни миллатхо амал мекунад.
хамаи миллатхо ва халкиятхое, ки дар худуди чумхури зиндаги мекунанд, хак доранд аз забони модариашон озодона истифода кунанд.

Моддаи 3.
Рамзхои давлатии Точикистон Парчам, Нишон ва Суруди Милли аст.

Моддаи 4.
Пойтахти Точикистон шахри Душанбе аст.

Моддаи 5.
Инсон, хукук ва озодихои он арзиши оли мебошанд.
Хаёт кадр, номус ва дигар іуѕуѕіои фитрии инсон дахлнопазиранд.
Іуѕуѕу озодиіои инсон ва шаірвандро давлат эътироф, риоя ва іифз менамояд.

Моддаи 6.
Дар Тоїикистон халѕ баёнгари соіибихтиёри ва сарчашмаи ягонаи іокимияти давлати буда, онро бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амали мегардонад.
Ифодаи олии бевоситаи іокимияти халѕ раъйпурсии умумихалѕй ва интихобот аст.
Халѕи Тоїикистонро сарфи назар аз миллаташон шаірвандони Тоїикистон ташкил менамоянд.
Іеї як иттиіодияи їамъияти, іизбіои сиёси, гурўіи одамон ва ё фарде іаѕ надорад, ки іокимияти давлатиро љасб намояд.
Гасби іокимият ва ё тасарруфи салоіияти он манъ аст.
Аз номи тамоми халѕи Тоїикистон фаѕат Президент, Маїлиси милли ва Маїлиси намояндагони Маїлиси Олии Їуміурии Тоїикистон дар їаласаи якїояи худ іуѕуѕи сухан гуфтан доранд.

Моддаи 7.
Іудуди Тоїикистон таѕсимнашаванда ва дахлнопазир мебошад.
Тоїикистон аз Вилояти Мухтори Кўіистони Бадахшон, вилоятіо, шаіріо, ноіияіо, шаіракіо ва деіаіо иборат аст.
Соіибихтиёри, истиѕлолият ва тамомияти арзии Тоїикистонро давлат таъмин менамояд. Тарљиб ва амалиёти їудоиандози, ки ягонагии давлатро халалдор мекунад, манъ аст.
Тартиби таъсис ва таљйири воіидіои марзиву маъмуриро ѕонуни конститутсиони танзим менамояд.

Моддаи 8.
Дар Тоїикистон іаёти їамъияти дар асоси равияіои гуногуни сиёси ва мафкурави инкишоф меёбад.
Мафкураи іеї як іизб, иттиіодияи їамъияти, дини, іаракат ва гурўіе наметавонад ба іайси мафкураи давлати эътироф шавад.
Иттиіодияіои їамъиятй ва іизбіои сиёси дар доираи Конститутсия ва ѕонуніо таъсис меёбанд ва амал мекунанд.
Ташкилотіои дини аз давлат їудо буда, ба коріои давлати мудохила карда наметавонанд.
Таъсис ва фаъолияти иттиіодияіои їамъияти ва іизбіои сиёсие, ки нажодпарасти, миллатгарои, хусумат, бадбинии иїтимои ва мазіабиро тарљиб мекунанд ва ё барои бо зўрй сарнагун кардани сохтори конститутсиони ва ташкили гурўііои мусаллаі даъват менамоянд, манъ аст.

Моддаи 9.
Іокимияти давлати дар асоси таїзияи он ба іокимияти ѕонунгузор, иїроия ва суди амали мегардад.

Моддаи 10.
Конститутсияи Тоїикистон эътибори олии іуѕуѕи дорад ва меъёріои он мустаѕиман амал мекунанд. Ѕонуніо ва дигар санадіои іуѕуѕие, ки хилофи Конститутсияанд, эътибори іуѕуѕи надоранд.
Давлат ва іамаи маѕомоти он, шахсони мансабдор, шаірвандон ва иттиіодияіои оніо вазифадоранд Конститутсия ва ѕонуніои їуміуриро риоя ва иїро намоянд.
Санадіои іуѕуѕии байналмилалие, ки Тоїикистон оніоро эътироф кардааст, ѕисми таркибии низоми іуѕуѕии їуміуриро ташкил медиіанд. Агар ѕонуніои їуміури ба санадіои іуѕуѕии байналмилалии эътирофшуда мутобиѕат накунанд, меъёріои санадіои байналмилали амал мекунанд.
Ѕонуніо ва санадіои іуѕуѕии байналмилалие, ки Тоїикистон эътироф кардааст, пас аз интишори расми амал мекунанд.

Моддаи 11.
Тоїикистон сиёсати суліїўёнаро ба амал татбиѕ намуда, соіибихтиёри ва истиѕлолияти дигар давлатіои їаіонро эітиром менамояд ва муносибатіои хориїиро дар асоси меъёріои байналмилали муайян мекунад.
Ташвиѕоти їанг манъ аст.
Тоїикистон вобаста ба манфиатіои олии халѕ метавонад ба иттиіодияіо ва ташкилотіои байналмилали дохил шавад, аз оніо барояд, бо кишваріои хориїи робита намояд.
Давлат бо іамватанони берунмарзи іамкори мекунад.

Моддаи 12.
Асоси иѕтисодиёти Тоїикистонро шакліои гуногуни моликият ташкил медиіанд.
Давлат фаъолияти озоди иѕтисоди, соіибкори, баробаріуѕуѕи ва іифзи іуѕуѕии іамаи шакліои моликият, аз їумла моликияти хусусиро кафолат медихад.

Моддаи 13.
Замин, сарватіои зеризамини, об, фазои іавои, олами набототу іайвонот ва дигар боигарии табий моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи самараноки оніоро ба манфиати халѕ кафолат медиіад.

БОБИ ДУЮМ. ІУЅУЅ, ОЗОДИ, ВАЗИФАІОИ АСОСИИ ИНСОН ВА ШАІРВАНД

Моддаи 14.
Іуѕуѕу озодиіои инсон ва шаірванд ба воситаи Конститутсия, ѕонуніои їуміури ва санадіои іуѕуѕии байналмилалие, ки аз тарафи Тоїикистон эътироф шудаанд, іифз мегарданд.
Іуѕуѕ ва озодиіои инсон ва шаірванд бевосита амали мешаванд. Оніо маѕсад, мазмун ва татбиѕи ѕонуніо, фаъолияти іокимияти ѕонунгузор, иїроия, маіалли ва маѕомоти худидоракунии маіаллиро муайян мекунанд ва ба воситаи іокимияти суди таъмин мегарданд.
Маідуд кардани іуѕуѕ ва озодиіои шаірванд таніо ба маѕсади таъмини іуѕуѕ ва озодии дигарон, тартиботи їамъияти, іимояи сохти конститутсиони ва тамомияти арзии їуміури раво дониста мешавад.

Моддаи 15.
Шаірванди Тоїикистон шахсе іисоб меёбад, ки дар рўзи ѕабули Конститутсия шаірванди Їуміурии Тоїикистон бошад.
Мансубияти шаірванди Тоїикистон ба шаірванди давлати дигар эътироф намешавад, ба истиснои мавридіое, ки дар ѕонун ва шартномаіои байнидавлатии Тоїикистон нишон дода шудааст.
Тартиби ба шаірванди ѕабул шудан ва аз он хориї гардиданро ѕонуни конститутсиони танзим менамояд.

Моддаи 16.
Шаірванди Тоїикистон дар хориїи кишвар таіти іимояи давлат мебошад. Іеї як шаірванди їуміуриро ба давлати хориїи супурдан мумкин нест. Супурдани їинояткор ба давлати хориїи дар асоси шартномаи тарафайн іал мешавад.
Шаірванди хориїи ва шахси бешаірванд аз іуѕуѕ ва озодиіои эълоншуда истифода мебаранд ва баробари шаірванди Тоїикистон вазифа ва масъулият доранд, ба истиснои іолатіое, ки ѕонун пешбини намудааст.
Тоїикистон ба шаірвандони хориїие, ки гирифтори вайронкунии іуѕуѕи инсон гаштаанд, метавонад паноігоіи сиёси диіад.

Моддаи 17.
Іама дар назди ѕонун ва суд баробаранд. Давлат ба іар кас, ѕатъи назар аз миллат, нажод, їинс, забон, эътиѕоди дини, мавѕеи сиёси, вазъи иїтимои, таісил ва молу мулк, іуѕуѕу озодиіоро кафолат медиіад.
Мардон ва занон баробаріуѕуѕанд.

Моддаи 18.
Іар кас іаѕѕи зиндаги дорад.
Іеч кас аз іаёт маірум карда намешавад, ба истиснои іукми суд барои їинояти махсусан вазнин.
Дахлнопазирии шахсро давлат кафолат медиіад. Ба іеї кас шиканїа, їазо ва муносибати љайриинсони раво дида намешавад. Мавриди озмоиши маїбурии тибби ва илми ѕарор додани инсон манъ аст.

Моддаи 19.
Іар кас кафолати іифзи суди дорад. Іар шахс ІУЅУЅ дорад талаб намояд, ки парвандаи ўро суди босалоіият, мустаѕил ва бељараз, ки тибѕи ѕонун таъсис ёфтааст, барраси намояд.
Іеї касро бе асоси ѕонуни дастгир, іабс кардан мумкин нест. Іар шахс аз лаізаи дастгир шудан метавонад аз ёрии адвокат истифода кунад.

Моддаи 20.
Іеч кас то эътибори ѕонуни пайдо кардани іукми суд дар содир кардани їиноят гунаігор дониста намешавад.
Іеї кас баъди гузаштани мўілати таъѕиби їинои, инчунин барои содир кардани рафторе, ки іангоми воѕеъ шуданаш їиноят іисоб намеёфт, ба їавобгари кашида намешавад. Барои як їиноят іеї кас такроран їазо намебинад.
Ѕонуне, ки баъд аз содир шудани рафтори љайриѕонунии шахс ѕабул шудааст ва он їазои шахсро вазнин мекунад, ѕувваи бозгашт надорад. Агар баъд аз содир шудани рафтори љайриѕонуни барои он їазо пешбини нашуда бошад ва ё їазои сабук пешбини шуда бошад, ѕонуни нав амал мекунад.
Мусодираи пурраи молу мулки шахси маікумшуда манъ аст.

Моддаи 21.
Іуѕуѕи їабрдидаро ѕонун іифз мекунад. Давлат іифзи суда ва їуброни зарарро барои їабрдида кафолат медиіад.

Моддаи 22.
Манзили шахс дахлнопазир аст.
Ба манзили шахс зўран даромадан ва касеро аз манзил маірум кардан манъ аст, ба истиснои мавридіое, ки ѕонун муѕаррар кардааст.

Моддаи 23.
Маірамияти мукотиба, сўібатіои телефони, муросилот ва мухобироти шахс таъмин карда мешавад, ба истиснои мавридіое, ки дар ѕонун нишон дода шудааст.
Дар бораи іаёти шахсии инсон бе розигии ў їамъ намудан, нигоі доштан, истифода ва паін кардани маълумот манъ аст.

Моддаи 24.
Шаірванд ба мусофират, интихоби озоди маіалли зист, тарки їуміури ва бозгашт ба он іаѕ дорад.

Моддаи 25.
Маѕомоти давлати, иттиіодияіои їамъияти, іизбіои сиёси ва шахсони мансабдор вазифадоранд ба іар кас имконияти пайдо намудан ва шинос шуданро ба іуїїатіое, ки ба іуѕуѕ ва манфиати ў дахл доранд, таъмин намоянд, ба истиснои іолатіое, ки ѕонун муайян кардааст.

Моддаи 26.
Іар кас іаѕ дорад муносибати худро нисбат ба дин мустаѕилона муайян намояд, алоіида ва ё якїоя бо дигарон динеро пайрави намояд ва ё пайрави накунад, дар маросим ва расму оиніои дини иштирок намояд.

Моддаи 27.
Шаірванд іаѕ дорад дар іаёти сиёси ва идораи давлати бевосита ва ё ба воситаи вакилонаш иштирок намояд.
Шаірвандон ба хидмати давлати іуѕуѕи баробар доранд.
Шаірванд аз синни 18 іуѕуѕи дар раъйпурси иштирок кардан, интихоб намудан, инчунин аз синни муѕаррарнамудаи Конститутсия, ѕонуніои конститутсиони ва ѕонуніо іуѕуѕи интихоб шуданро дорад.
Шахсоне, ки аз тарафи суд љайри ѕобили амал дониста шудаанд ва ё мувофиѕи іукми суд дар їойіои аз озоди маірумшудагон нигоі дошта мешаванд, іуѕуѕи дар интихобот ва раъйпурси иштирок кардан надоранд.
Тартиби гузаронидани интихоботро ѕонуніои конститутсиони ва ѕонуніо танзим менамоянд. Баргузории раъйпурси тибѕи ѕонуни конститутсиони сурат мегирад.

Моддаи 28.
Шаірвандон іуѕуѕи муттаіид шудан доранд. Шаірванд іаѕ дорад дар ташкили іизбіои сиёси, аз їумла іизбіои характери демократи, дини ва атеисти дошта, иттифоѕіои касаба ва дигар иттиіодияіои їамъияти иштирок намояд, ихтиёран ба оніо дохил ва аз оніо хориї гардад.
Іизбіои сиёси дар асоси гуногунандешии сиёси барои ташаккул ва ифодаи иродаи халѕ мусоидат мекунанд ва дар іаёти сиёси иштирок менамоянд. Сохтор ва фаъолияти оніо бояд ба меъёріои демократи мувофиѕ бошанд.

Моддаи 29.
Шаірванд іаѕ дорад дар маїлис, гирдиіамои, намоиш, раіпаймоии осоишта, ки ѕонун муѕаррар кардааст, ширкат варзад.
Іеї касро ба ин тадбиріо маїбуран їалб кардан мумкин нест.

Моддаи 30.
Ба іар кас озодии сухан, нашр, іуѕуѕи истифодаи воситаіои ахбор кафолат дода мешавад.
Таблиљот ва ташвиѕоте, ки бадбини ва хусумати иїтимои, нажоди, милли, дини ва забониро бармеангезанд, манъ аст.
Сензураи давлати ва таъѕиб барои танѕид манъ аст.
Номгўи маълумотіоеро, ки сирри давлати доранд, ѕонун муайян мекунад.

Моддаи 31.
Шаірванд іаѕ дорад шахсан ва ё якїоя бо дигарон ба маѕомоти давлати муроїиат намояд.

Моддаи 32.
Іар кас іаѕ дорад соіиби моликият ва мерос бошад.
Іеї кас іаѕ надорад іуѕуѕи шахсро ба моликият бекор ва маідуд кунад. Молу мулки шахсро барои эітиёїоти їамъият фаѕат дар асоси ѕонун ва розигии соіиби он бо пардохти арзиши пуррааш давлат гирифта метавонад.
Товони зарари модди ва маънавие, ки шахс дар натиїаи амали љайриѕонунии маѕомоти давлати, иттиіодияіои їамъияти, іизбіои сиёси ва ё шахсони алоіида мебинад, мувофиѕи ѕонун аз іисоби оніо руёнида мешавад.

Моддаи 33.
Давлат оиларо іамчун асоси їамъият іимоя мекунад.
Іар кас іуѕуѕи ташкили оила дорад. Мардон ва занон, ки ба синни никоі расидаанд, іуѕуѕ доранд озодона аѕди никоі банданд. Дар оиладори ва бекор кардани аѕди никоі зану шавіар баробаріуѕуѕанд.
Бисёрникоіи манъ аст.

Моддаи 34.
Модару кўдак таіти іимоя ва љамхории махсуси давлатанд.
Падару модар барои тарбияи фарзандон ва фарзандони болиљу ѕобили меінат барои нигоіубин ва таъмини падару модар масъуланд.
Давлат барои іифзи кўдакони ятим, маъюб ва таълиму тарбияи оніо љамхори менамояд.

Моддаи 35.
Іар кас ба меінат, интихоби касбу кор, іифзи меінат ва іимояи иїтимои іангоми бекори іаѕ дорад. Музди кор аз іадди аѕали музди меінат набояд кам бошад.
Дар муносибатіои меінати іама гуна маідудият манъ аст. Барои иїрои кори якхела музди баробар дода мешавад.
Іеї кас ба меінати маїбури їалб карда намешавад, ба истиснои мавридіое, ки ѕонун муайян кардааст.
Дар коріои вазнин, зеризамини ва шароити меінаташон зарарнок истифодаи меінати занон ва ноболиљон манъ аст.

Моддаи 36.
Іар кас ба манзил іуѕуѕ дорад. Ин іуѕуѕ бо роіи сохтмони манзили давлати, їамъияти, кооперативи ва хусуси таъмин карда мешавад.

Моддаи 37.
Шаірванд іуѕуѕи истироіат дорад. Ин іуѕуѕ бо роіи муѕаррар кардани іафта ва рўзи кори, рухсатии іарсолаи пули, рўзіои іаріафтаинаи истироіат ва шароитіои дигаре таъмин карда мешавад, ки ѕонун муайян кардааст.

Моддаи 38.
Іар шахс іуѕуѕи іифзи саломати дорад. Шахс дар доираи муѕаррарнамудаи ѕонун аз ёрии тиббии ройгон дар муассисаіои нигаідории тандурустии давлати истифода менамояд. Давлат барои солимгардонии муіити зист, инкишофи оммавии варзиш, тарбияи їисмони ва туризм тадбиріо меандешад.
Шакліои дигари ёрии тиббиро ѕонун муайян мекунад.

Моддаи 39.
Іар шахс дар пиронсоли, іангоми бемори, маъюби, гум кардани ѕобилияти кор, маірум шудан аз сарпараст ва мавридіои дигаре, ки ѕонун муайян кардааст, кафолати таъмини иїтимои дорад.

Моддаи 40.
Іар шахс іаѕ дорад озодона дар іаёти фаріангии їамъият, эїоди бадеи, илми ва техники ширкат варзад, аз дастовардіои оніо истифода кунад.
Сарватіои фаріанги ва маънавиро давлат іимоя мекунад.
Моликияти зеіни дар іимояи ѕонун аст.

Моддаи 41.
Іар шахс іуѕуѕи таісил дорад. Таълими умумии асоси іатмист. Давлат таълими умумии асосии іатмии ройгонро дар муассисаіои таълимии давлати кафолат медиіад.
Шахс дар доираи муѕаррарнамудаи ѕонун дар муассисаіои таълимии давлати метавонад ба таври ройгон таълими миёнаи умуми, ибтидоии касби, миёнаи касби ва олии касби гирад.
Шакліои дигари таълимро ѕонун муайян мекунад.

Моддаи 42.
Дар Тоїикистон іар шахс вазифадор аст, ки Конститутсия ва ѕонуніоро риоя кунад, іуѕуѕ озоди, шаъну шарафи дигаронро эітиром намояд.
Надонистани ѕонун їавобгариро истисно намекунад.

Моддаи 43.
Іифзи Ватан, іимояи манфиати давлат, таікими истиѕлолият, амният ва иѕтидори мудофиавии он вазифаи муѕаддаси шаірванд аст.
Тартиби хизмати іарбиро ѕонун муайян мекунад.

Моддаи 44.
Іифзи табиат, ёдгориіои таърихиву фаріанги вазифаи іар як шахс аст.

Моддаи 45.
Додани андоз ва пардохтіо, ки ѕонун муайян кардааст, вазифаи іар кас мебошад.
Ѕонуніое, ки андози навро муѕаррар мекунанд ва ё шароити андозсупорандагонро вазнин менамоянд, ѕувваи бозгашт надоранд.

Моддаи 46.
Іангоми таідиди бевосита ба іуѕуѕу озодиіои шаірвандон, истиѕлолияти давлат, тамомияти арзии он ва офатіои табий, ки дар натиїаи он маѕомоти конститутсионии їуміури наметавонад ба таври мўътадил фаъолият намояд, іамчун тадбири муваѕѕати барои амнияти шаірвандон ва давлат вазъияти фавѕулодда эълон мегардад.
Мўілати вазъияти фавѕулодда то се моі аст. Дар мавридіои зарури ин мўілатро Президенти Їуміурии Тоїикистон метавонад дароз намояд.

Моддаи 47.
Дар давраи вазъияти фавѕулодда іуѕуѕ ва озодиіое, ки дар моддаіои 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25,28-и Конститутсия пешбини шудааст, маідуд карда намешавад.
Низоми іуѕуѕии вазъияти фавѕулоддаро ѕонуни конститутсиони муайян мекунад.

БОБИ СЕЮМ. МАЇЛИСИ ОЛИ

Моддаи 48.
Маїлиси Оли-парламенти Їуміурии Тоїикистон - маѕоми олии намояндаги ва ѕонунгузори Їуміурии Тоїикистон мебошад.
Маїлиси Оли аз ду Маїлис - Маїлиси милли ва Маїлиси намояндагон иборат аст.
Мўілати ваколати Маїлиси милли ва Маїлиси намояндагон 5 сол аст. Ваколати Маїлиси милли ва Маїлиси намояндагон дар рўзи ољози фаъолияти Маїлиси милли ва Маїлиси намояндагони даъвати нав ѕатъ мегардад.
Ташкил ва фаъолияти Маїлиси Олиро ѕонуни конститутсиони танзим мекунад.

Моддаи 49.
Интихоботи Маїлиси намояндагон ба таври умуми, баробар, мустаѕим ва бо овоздиіии пиніони сурат мегирад. Маїлиси намояндагон доимоамалкунанда ва касби мебошад. Іар як шаірванди Їуміурии Тоїикистон, ки синни ў аз 25 кам набошад ва дорои таісилоти оли бошад, метавонад вакили Маїлиси намояндагон интихоб шавад.
Аз чор се іиссаи аъзои Маїлиси милли ба таври љайримустаѕим дар маїлисіои якїояи вакилони халѕи Вилояти Мухтори Кўіистони Бадахшон. ва шаіру ноіияіои он, вилоятіо ва шаіру ноіияіои оніо, шаіри Душанбе ва ноіияіои он, шаіру ноіияіои тобеи їуміури (якїоя) бо овоздиіии пиніони интихоб мегардад. Дар Маїлиси милли Вилояти Мухтори Кўіистони Бадахшон, вилоятіо, шаіри Душанбе, шаіріо ва ноіияіои тобеи їуміури намояндагони баробар доранд.
Аз чор як іиссаи аъзои Маїлиси миллиро Президенти Їуміурии Тоїикистон таъин мекунад.
Фаъолияти Маїлиси милли даъвати мебошад.
Іар як шаірванди Їуміурии Тоїикистон, ки синни ў аз 35 кам набошад ва дорои таісилоти оли бошад, метавонад узви Маїлиси милли интихоб ё таъин шавад.
Іар Президенти собиѕи Їуміурии Тоїикистон узви якумраи Маїлиси милли мебошад, агар ў аз истифодаи ин іаѕ даст накашад.
Ѕонуни конститутсиони шумораи аъзои Маїлиси милли ва вакилони Маїлиси намояндагон, тартиби интихоби оніо, тартиби интихоб нашудан ва мувофиѕ набудани ваколати аъзои Маїлиси милли ва вакилони Маїлиси намояндагонро танзим мекунад.

Моддаи 50.
Аъзои Іукумат, судяіо, кормандони маѕомоти іифзи іуѕуѕ, хизматчиёни іарби ва шахсони дигаре, ки ѕонуни конститутсиони муайян кардааст, наметавонанд узви Маїлиси милли бошанд.
Шаірванд наметавонад дар як ваѕт узви Маїлиси милли ва вакили Маїлиси намояндагон бошад. Узви Маїлиси милли наметавонад вакили зиёда аз ду маѕоми намояндаги бошад.
Вакили Маїлиси намояндагон наметавонад вакили дигар маѕомоти намояндаги бошад, вазифаи дигареро иїро кунад, фаъолияти соіибкори намояд, ба истиснои фаъолияти илмиву эїоди ва омўзгори.

Моддаи 51.
Узви Маїлиси милли ва вакили Маїлиси намояндагон ба амри интихобкунандагон тобеъ набуда, іаѕ дорад фикри худро озодона изіор намояд, мувофиѕи аѕидаіои худ овоз диіад.
Узви Маїлиси милли ва вакили Маїлиси намояндагон іуѕуѕи дахлнопазири дорад, ўро іабс кардан, дастгир кардан, маїбуран овардан, кофтуков кардан мумкин нест, ба истиснои дастгир шуданаш дар їои содири їиноят. Узви Маїлиси милли ва вакили Маїлиси намояндагон іамчунон мавриди кофтукови шахси ѕарор дода намешавад, ба истиснои іолатіое, ки ѕонун барои таъмини амнияти дигарон муѕаррар намудааст. Масъалаи маірум намудани дахлнопазирии узви Маїлиси милли ва вакили Маїлиси намояндагон бо пешниіоди Прокурори генерали аз їониби маїлиси дахлдор іал карда мешавад.
Ваколати узви Маїлиси милли ва вакили Маїлиси намояндагон іангоми вафот, истеъфо, љайри ѕобили амал эътироф шудани оніо аз їониби суд, ба ѕувваи ѕонуни даромадани іукми айбдоркунии суд, ѕатъи шаірванди, тарки доимии їуміури, ишљоли вазифае, ки ба ваколати узви Маїлиси милли мувофиѕ нест, парокандашавии Маїлиси милли ва Маїлиси намояндагон ѕатъ мегардад.

Все новости

Смотрите также

Реклама:
Форма обратной связи для вашего сайта

ХУШ ОМАДЕД БА ОЛАМИ ПИЛДОНИ БОЛОИ МАН